ANBI

ANBI status

Vanaf 1 januari 2015 is de Beweging van Barmhartigheid door de Belastingdienst aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Hieronder vind je de vereiste informatie die samenhangt met de ANBI-status.

Officiële naamstelling: Stichting Beweging van Barmhartigheid
Fiscaal nummer: 8156.91.154
Contactgegevens: Boxtelseweg 60, 5261 NE Vught, telefoon 073 – 657 70 44,
mail secretariaat@barmhartigheid.nl

Bestuurssamenstelling:
Johan Willemse (voorzitter)
Wilfried Gradus (penningmeester)
Janine Mutsaerts-Kok
Broer Huitema (Fraters CMM)

De statutaire doelstelling van de Stichting luidt als volgt:
De Beweging van Barmhartigheid is een netwerk van mensen die barmhartigheid zien als een weg naar een menselijker wereld. Die barmhartigheid beschouwen als een belangrijk aspect van hun mens-zijn. Voor wie barmhartigheid te maken heeft met het hart van hun spiritualiteit. En die zich willen verdiepen in wat het betekent in hun dagelijks leven en werk de weg te gaan van Zien – Bewogen Worden – In Beweging Komen. Deze mensen willen zich daarvoor inzetten door tijd te nemen voor bezinning en (zelf)reflectie, voor inspirerende ontmoetingen en samen op weg te gaan, door zelf op eigen wijze barmhartigheid gestalte te geven en uit te dragen als relevant en actueel voor onze samenleving. Door mee te werken aan een wereld waar plaats is voor ieder en de waardigheid van ieder mens recht wordt gedaan. Door daarbij bijzondere aandacht te geven aan personen en groepen in de samenleving die materieel of immaterieel kwetsbaar zijn en in nood verkeren.

De stichting heeft haar oorsprong in de spiritualiteit van de Congregatie van Fraters van Onze Lieve Vrouw, Moeder van Barmhartigheid en is daardoor verankerd in de christelijke spiritualiteit. Hoewel de spiritualiteit van de stichting derhalve geënt is op deze visie, is de stichting een spiritualiteitsbeweging waarvan iedereen participant kan worden die wil leven en werken vanuit barmhartigheid, ongeacht iemands – al dan niet – religieuze levensovertuiging.

De stichting stelt zich ten doel de spiritualiteit van barmhartigheid te verdiepen en te versterken bij de participanten van de stichting en om deze uit te dragen in de samenleving.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:
1. alle vormen van communicatie;
2. het organiseren van bijeenkomsten en cursussen;
3. het stimuleren van regionale bijeenkomsten;
4. het stimuleren en ondersteunen van initiatieven op het terrein van barmhartigheid;
5. met alle overige wettige middelen.


Het beloningsbeleid
De bestuursleden van de Beweging van Barmhartigheid ontvangen geen beloning voor hun bestuurstaken, ook geen vacatiegelden. Bestuursleden kunnen gebruik maken van een reiskostenvergoeding van € 0,19 per kilometer.

De Beweging van Barmhartigheid wordt hoofdzakelijk gedragen door vrijwilligers. Soms wordt door het bestuur besloten een vrijwilligersvergoeding uit te keren aan een vrijwilliger die over een langere periode een bovengemiddelde bijdrage heeft geleverd. Wij hanteren daarbij de regels van de Belastingdienst voor vrijwilligersvergoedingen.

Het secretariaat van de Beweging wordt 18 uur per week bemenst door een bureaumanager die bezoldigd wordt op basis van de CAO van de KNR (Konferentie Nederlandse Religieuzen). Binnen programmatische en communicatieve activiteiten worden uitvoerende taken in sommige gevallen op projectbasis betaalbaar gesteld.