Over ons

Bouwen aan een meer menselijke wereld

De mens is in wezen barmhartig, compassievol en mededogend. Soms komt het spontaan op. Bijvoorbeeld als iemand in nood verkeert of als er een ongeluk is gebeurd. Dan schieten we direct te hulp, zonder erbij na te denken en is het vanzelfsprekend dat we ons betrokken voelen en meehelpen. Barmhartigheid maakt de relaties tussen mensen hartelijk, veerkrachtig, liefdevol, gul, solidair, respectvol, sportief en creatief. Deze levenshouding van ZIEN ~ BEWOGEN WORDEN ~ IN BEWEGING KOMEN kun je voeden en verdiepen.

Ontmoet bondgenoten

De Beweging van Barmhartigheid wil mensen in hun alledaagse beoefening van barmhartigheid inspireren en ondersteunen. Thuis, bij familie, in onze directe woonomgeving of op het werk komen we vaak weerbarstige situaties tegen, waarin we met vallen en opstaan groeien als mens. Bij de Beweging van Barmhartigheid ontmoet je bondgenoten die net als jij bouwen aan een mooiere, meer menselijke wereld, ieder op zijn/haar eigen manier.

De Beweging organiseert activiteiten, zoals het CompassieLab, dialoogweekenden Passie voor Compassie, straattour en moskeebezoek, en andere activiteiten. Daarnaast staan op onze website nieuwsbrieven en publicaties vol met beeld-taal die het hart raken en tot de verbeelding spreken.

Een optimistisch geluid

Barmhartigheid, compassie en mededogen zijn sleutelbegrippen in alle levensbeschouwelijke tradities. Het zijn de perfecte bruggenbouwers tussen mensen, want ze maken verbroedering en vriendschap tussen bijvoorbeeld christenen, moslims, joden, boeddhisten en humanisten mogelijk. Wij vinden het belangrijk om te zoeken naar de overeenkomsten en wij zien mogelijkheden om vreedzaam met de verschillen om te gaan. De Beweging van Barmhartigheid kiest bewust voor een optimistisch geluid.

De Beweging is in 1998 opgericht door de Fraters van Onze Lieve Vrouw, Moeder van Barmhartigheid en wordt mede gedragen door de Zusters van Liefde van Tilburg. Sommige mensen vinden barmhartigheid een stoffig en beladen woord. Wij willen dicht bij de oorspronkelijke betekenis blijven die onze oprichters ons hebben meegegeven: met ons hart meeleven met de ander, vooral met hen die het moeilijk hebben en kwetsbaar zijn. De Beweging heeft haar wortels in de christelijke spiritualiteit, maar staat open voor iedereen, ongeacht religie of levensovertuiging.

Je kunt je op drie manieren verbinden met de Beweging van Barmhartigheid: als volger, als participant of als sponsor.

Hulp is welkom

Sinds 2005 is de Beweging een zelfstandige stichting met een grote groep vrijwilligers die zorg draagt voor de programmering, communicatie en organisatie. Je kunt ons werk op verschillende manieren actief steunen. De Beweging heeft werk voor vrijwillige professionals op diverse gebieden. Daarnaast zoeken wij organisaties die hun kwaliteiten door middel van materiële sponsoring met ons willen delen, zoals drukwerk of postverzending. Financiële ondersteuning van particulieren, organisaties en fondsen is meer dan welkom. Geef de Beweging van Barmhartigheid stem door uw steun! Heb je suggesties of vragen neem dan gerust contact op met het bureau van de Beweging (coordinatie@barmhartigheid.nl).

ANBI status

Vanaf 1 januari 2015 is de Beweging van Barmhartigheid door de Belastingdienst aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Hieronder vind je de vereiste informatie die samenhangt met de ANBI-status.

Officiële naamstelling: Stichting Beweging van Barmhartigheid
Fiscaal nummer: 8156.91.154
Contactgegevens: Boxtelseweg 60, 5261 NE Vught, telefoon 073 – 657 70 44,
mail secretariaat@barmhartigheid.nl

Bestuurssamenstelling:
Wilfried Gradus
Janine Mutsaerts-Kok (hier stelt zij zich voor)
Broer Huitema (Fraters CMM)

De statutaire doelstelling van de Stichting luidt als volgt:
De Beweging van Barmhartigheid is een netwerk van mensen die barmhartigheid zien als een weg naar een menselijker wereld. Die barmhartigheid beschouwen als een belangrijk aspect van hun mens-zijn. Voor wie barmhartigheid te maken heeft met het hart van hun spiritualiteit. En die zich willen verdiepen in wat het betekent in hun dagelijks leven en werk de weg te gaan van Zien – Bewogen Worden – In Beweging Komen. Deze mensen willen zich daarvoor inzetten door tijd te nemen voor bezinning en (zelf)reflectie, voor inspirerende ontmoetingen en samen op weg te gaan, door zelf op eigen wijze barmhartigheid gestalte te geven en uit te dragen als relevant en actueel voor onze samenleving. Door mee te werken aan een wereld waar plaats is voor ieder en de waardigheid van ieder mens recht wordt gedaan. Door daarbij bijzondere aandacht te geven aan personen en groepen in de samenleving die materieel of immaterieel kwetsbaar zijn en in nood verkeren.

De stichting heeft haar oorsprong in de spiritualiteit van de Congregatie van Fraters van Onze Lieve Vrouw, Moeder van Barmhartigheid en is daardoor verankerd in de christelijke spiritualiteit. Hoewel de spiritualiteit van de stichting derhalve geënt is op deze visie, is de stichting een spiritualiteitsbeweging waarvan iedereen participant kan worden die wil leven en werken vanuit barmhartigheid, ongeacht iemands – al dan niet – religieuze levensovertuiging.

De stichting stelt zich ten doel de spiritualiteit van barmhartigheid te verdiepen en te versterken bij de participanten van de stichting en om deze uit te dragen in de samenleving.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:
1. alle vormen van communicatie;
2. het organiseren van bijeenkomsten en cursussen;
3. het stimuleren van regionale bijeenkomsten;
4. het stimuleren en ondersteunen van initiatieven op het terrein van barmhartigheid;
5. met alle overige wettige middelen.


Het beloningsbeleid
De bestuursleden van de Beweging van Barmhartigheid ontvangen geen beloning voor hun bestuurstaken, ook geen vacatiegelden. Bestuursleden kunnen gebruik maken van een reiskostenvergoeding van € 0,19 per kilometer.

De Beweging van Barmhartigheid wordt hoofdzakelijk gedragen door vrijwilligers. Soms wordt door het bestuur besloten een vrijwilligersvergoeding uit te keren aan een vrijwilliger die over een langere periode een bovengemiddelde bijdrage heeft geleverd. Wij hanteren daarbij de regels van de Belastingdienst voor vrijwilligersvergoedingen.

Het secretariaat van de Beweging wordt 18 uur per week bemenst door een bureaumanager die bezoldigd wordt op basis van de CAO van de KNR (Konferentie Nederlandse Religieuzen). Binnen programmatische en communicatieve activiteiten worden uitvoerende taken in sommige gevallen op projectbasis betaalbaar gesteld.

Verslagen van de uitgeoefende activiteiten
De verslagen van de activiteiten van de Beweging van Barmhartigheid vind je hieronder:

Jaarverslag 2014
Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2017

Beleidsplan 2017 – 2018

Financiële verantwoording
De financiële verantwoording staan in de documenten balans en recapitulatie:

Balans 2014 en Recapitulatie 2014
Balans 2015 en Recapitulatie 2015
Staat van baten en lasten 2016
Staat van baten en lasten 2017